Regulamin promocji „bon 10%”

  1. 1. Postanowienia ogólne.

 

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia promocji sprzedaży premiowej pod nazwą „bon 10%” zwanej dalej „Promocją”. 

 

1.2. Organizatorem Promocji jest Natura Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 90 A, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000382105, posiadająca numer NIP 7010262219, numer REGON 142619695, kapitał zakładowy: 108.552.000 złotych, zwana dalej „Organizatorem”. 

 

1.3. Promocja obowiązuje w Drogeriach Natura: w stacjonarnych sklepach własnych, których właścicielem jest Natura Sp. z o.o. (dalej zwanej jako „Natura”) oraz w sklepach podmiotów współpracujących z Naturą na podstawie umowy agencyjnej (dalej zwanych jako „Agent”), prowadzących Drogerię Natura, zwane dalej łącznie „Drogerią” lub „Drogeriami”. Lista Drogerii biorących udział w Promocji wymieniona jest w załączniku nr 1 do Regulaminu. 

 

1.4. Promocja trwa od 21 marca 2023r do 02 kwietnia 2023r, przy czym wydawanie Bonów Promocyjnych (zgodnie z ich definicją w pkt. 3.1.) trwa od 21 marca 2023r do 02 kwietnia 2023r, natomiast realizacja Bonów Promocyjnych odbywa się w tym samym terminie czyli od 21 marca do 02 kwietnia 2023r. 

 

1.5. Całościowa liczba Bonów Promocyjnych jest nieograniczona. 

 

  1. 2. Uczestnicy Promocji.

 

2.1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zwani dalej „Uczestnikami” lub „Klientami”. 

 

2.2. W Promocji mogą brać udział Pracownicy i osoby współpracujące z Organizatorem, Pracownicy i osoby współpracujące z Naturą oraz Pracownicy i osoby współpracujące z Agentami. 

 

  1. 3. Otrzymanie Bonu Promocyjnego.

 

3.1. Klient otrzymuje przy zakupach => 29 zł brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych) bon 10% w terminie od 21.03.2023r do 02.04.2023r obniżający wartość kolejnej dowolnej transakcji. 

 

3.2. Klient w ramach jednej transakcji => 29zł brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych) otrzymuje jeden bon 10%. 

 

3.3. Pracownicy drogerii mają bezwzględny zakaz dzielenia jednego zakupu klienta na kilka transakcji w celu uzyskania przez klienta większej ilości bonów 10%. 

 

  1. 4. Realizacja Bonu Promocyjnego.

 

4.1. Realizacja Bonów Promocyjnych jest możliwa w dowolnej Drogerii stacjonarnej w okresie od 21 marca 2023r do 02 kwietnia 2023r. 

 

4.2. Warunkiem koniecznym do realizacji Bonu Promocyjnego jest: 

 

(i) posiadanie Bonu Promocyjnego spełniającego wymogi określone w pkt. 3.1. Regulaminu; 

 

(ii) okazanie przy kasie Bonu Promocyjnego, 

 

4.3. Aby zrealizować Bon Promocyjny, należy przed rozpoczęciem transakcji, o której mowa w pkt. 4.2. okazać przy kasie Bon Promocyjny. 

 

4.4. Bon Promocyjny uprawnia do zniżki na 10% przy dowolnym zakupie produktów z oferty Drogerii z wyłączeniem usługi doładowania kart telefonicznych oraz zakupu kart podarunkowych. 

 

4.5. Zakupy uprawniające do realizacji Bonu Promocyjnego muszą być dokonane w ramach jednej transakcji, tj. transakcji udokumentowanej na jednym paragonie. 

 

4.6. Drogeria odmówi realizacji Bonu Promocyjnego w przypadku, gdy: 

 

(i) Bon Promocyjny będzie dostarczony w innym terminie niż 21.03.2023-02.04.2023r, 

 

(ii) przy transakcji nie zostanie okazany Bon Promocyjny. 

 

4.7. Bon Promocyjny nie podlega wymianie na gotówkę ani na inny ekwiwalent. 

 

4.8. Promocja nie łączy się z innymi kuponami i kartami rabatowymi, innymi kuponami i kartami uprawniającymi do zniżki wartościowej oraz zniżkami pracowniczymi. 

 

  1. 5. Postępowanie reklamacyjne

 

5.1. Reklamacje dotyczące Promocji winny być zgłaszane w formie pisemnej na adres Natura Marketing Sp. z o.o., ul. Pojezierska 90 A, 91-341 Łódź do dnia 31 marca 2023 r. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej doręczenia Organizatorowi. 

 

5.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Promocji, numer telefonu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz własnoręczny podpis. 

 

5.3. Organizator, w terminie 14 (czternastu) dni od trzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o decyzji reklamacyjnej listem poleconym wysłanym na adres podany w treści reklamacji. 

 

5.4. W przypadku braku akceptacji przez Uczestnika Promocji stanowiska Organizatora, uczestnik Promocji może dochodzić roszczeń na zasadach ogólnych. 

 

  1. 6. Postanowienia końcowe

 

6.1. Zasady prowadzenia Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin, wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

 

6.2. Niniejszy Regulamin Promocji dostępny jest w każdej Drogerii. 

Przetwarzanie...