Konkurs „POKAŻ SWOJĄ NATURĘ”

Co trzeba zrobić?

1. Zrób zakupy stacjonarne bądź online w Drogerii Natura w dniach 1-27.10.2023 r. za min. 39zł*

2. Wyślij na adres e-mail metamorfozy.natura@drogerienatura.pl:
- Potwierdzenie spełnienia warunków zakupu,
- Zdjęcie, które będzie Twoją interpretacją tematu "POKAŻ SWOJĄ NATURĘ"
- Opis, czemu to właśnie Ciebie powinniśmy wybrać do naszej metamorfozy


*Na paragonie musi zneleźć się minimalna kwota 39 zł za kosmetyki z kategorii MAKIJAŻ

Regulamin Konkursu „POKAŻ SWOJĄ NATURĘ”

§1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu „POKAŻ SWOJĄ NATURĘ”, zwanego dalej „Konkursem”, jest NATURA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000034905, NIP 5270014428, BDO 10534, o kapitale zakładowym w wysokości 76.048.000,00 zł wpłaconym w całości, zwana dalej „Organizatorem.”

2. Swoje zgłoszeni należy nadesłać w dniach od 1 października 2023 roku do 27 października 2023 roku. Konkurs jest prowadzony w dniach od dnia 1 października 2023 roku do dnia 30 grudnia  2023r.

3. Do wszelkich czynności w zakresie prowadzenia Konkursu uprawniony jest Zarząd Organizatora oraz Komisja Konkursowa (Jury). 

4. Za zgodny z Regulaminem przebieg Konkursu, przyznanie oraz przekazanie i wysłanie nagród odpowiada Komisja Konkursowa (Jury).

§2. Przystąpienie do Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokona zakupów dowolnych produktów marek: KOBO PROFESSIONAL, SENSIQUE, MY SECRET; w placówce handlowej – drogerii Natura, których wykaz zawiera Załącznik do Regulaminu lub w sklepie internetowym Organizatora: www.drogerienatura.pl, o wartości nie mniejszej niż 39,00 zł słownie: trzydzieści dziewięć złotych) oraz okresie od dnia 1 paźdiernika 2023r. do dnia 27 października 2023r. godz. 23:59 wyśle zgłoszenie udziału w Konkursie na adres poczty elektronicznej Organizatora metamorfozy.natura@drogerienatura.pl poprzez przesłanie wykonanego dowolną techniką jednego zdjęcia będącego interpretacją tematu „Pokaż swoją naturę” w formacie pliku jpg albo tiff albo png, podpisanego swoim imieniem i nazwiskiem, z zastrzeżeniem, że zdjęcie nie może zawierać wizerunku osób trzecich (dalej: praca konkursowa) wraz z dowodem zakupu dowolnych produktów w palcówce handlowej Organizatora – drogerii Natura zamieszczonej w wykazie stanowiącym Załącznik do Regulaminu, o wartości nie mniejszej niż 39,00 zł słownie: trzydzieści dziewięć złotych). Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Organizatora bez względu na podstawę prawną zatrudnienia, w szczególności umowę o pracę, umowę cywilnoprawną, w tym umowę o świadczenie usług, umowę zlecenia, umowę o dzieło, umowę o współpracy (tzw. umowę B2B) i inną umowę o podobnym charakterze.

2. Wykonanie przez Uczestnika Konkursu wszystkich opisanych w §2 ust. 1 Regulaminu czynności jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu oraz ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że:

1) jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

2) akceptuje zasady Konkursu, określone przez Organizatora w Regulaminie Konkursu,

3) posiada nieograniczone prawa autorskie do przesłanej pracy konkursowej zgodnie z §2 ust. 1 Regulaminu w Konkursie organizowanym przez Organizatora, które jest jego własnością o oryginalnym charakterze i jest wolna od wad prawnych oraz roszczeń osób trzecich, w tym nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych;

4) przystępując do Konkursu, w przypadku zostania Laureatem Nagrody Głównej Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na czas nieokreślony na korzystanie z pracy konkursowej (utworu) oraz z wizerunku utrwalonego na zdjęciach wykonanych w ramach sesji zdjęciowej, o której mowa w §3 ust. 2 pkt 1) Regulaminu, na następujących polach eksploatacji, z uwzględnieniem postanowień ust. 7:

- utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, cyfrową, reprograficzną i magnetyczną w formie ulotek, broszur, kart pocztowych i innych form przekazu informacji,

- rozpowszechnianie (publiczne wyświetlenie, odtworzenie, udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym) w magazynie „Natura” wydawanym przez Organizatora oraz na profilach Organizatora w portalu społecznościowym Instagram, na koncie Organizatora: www.instagram.com/drogerienatura/ i w portalu społecznościowym Facebook, na koncie Organizatora: facebook.com/drogerienaturapl/, jak również w placówkach handlowych Organizatora - drogeriach Natura zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej na różnych nośnikach, takich jak plakaty, ekrany LED;

5) wyraża zgodę, w przypadku zostania Laureatem Nagrody Głównej Konkursu, na dokonywanie przez Organizatora samodzielnie bądź za pośrednictwem innych osób - dowolnych zmian, adaptacji i przetworzenia pracy konkursowej oraz wizerunku utrwalonego na zdjęciach wykonanych w ramach sesji zdjęciowej, o której mowa w §3 ust. 2 pkt 1) Regulaminu lub poszczególnych, składających się na nie utworów (w szczególności – zmian formatu, zmian treści, zmian rozmieszczenia poszczególnych elementów, zmian kolorystyki), wraz z prawem: ich dekompilacji, fragmentaryzacji, prawem włączania pracy konkursowej lub wizerunku, o którym mowa wyżej do innych utworów i tworzenia opracowań - zarówno na użytek własny, jak i w celu rozpowszechnienia w zakresie określonym w punkcie 4) powyżej; Uczestnik Konkursu, w przypadku zostania Laureatem Nagrody Głownej Konkursu wyraża również zgodę na określone powyżej korzystanie i rozpowszechnianie dokonanych przez Organizatora opracowań pracy konkursowej oraz wizerunku utrwalonego na zdjęciach wykonanych w ramach sesji zdjęciowej, o której mowa w §3 ust. 2 pkt 1) Regulaminu, lub ich elementów;

6) przyjmuje do wiadomości klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, której treść obejmuje §5 Regulaminu Konkursu;

3. Uczestnik Konkursu może przesłać tylko jedna pracę konkursową w Konkursie.

4. Kontroli spełnienia warunków udziału w Konkursie dokonuje Komisja Konkursowa (Jury), powołana przez Organizatora.

5. Komisja Konkursowa (Jury) wykluczy z Konkursu osobę niespełniającą któregokolwiek z warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w § 2 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 niniejszego Regulaminu. Komisja Konkursowa (Jury) poinformuje o wykluczeniu z Konkursu wraz z uzasadnieniem poprzez przesłanie informacji z adresu poczty elektronicznej Organizatora  metamorfozy.natura@drogerienatura.pl na adres poczty elektronicznej wykluczonego Uczestnika, z którego zostało dokonane zgłoszenie udziału w Konkursie zgodnie z §2 ust. 1 Regulaminu, w terminie 3 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę do wykluczenia z Konkursu.

5. Uczestnik może w każdym czasie zdecydować o rezygnacji z udziału w Konkursie poprzez  wysłanie z adresu poczty elektronicznej z którego zostało dokonane zgłoszenie udziału w Konkursie zgodnie z §2 ust. 1 Regulaminu na adres poczty elektronicznej Organizatora: metamorfozy.natura@drogerienatura.pl wiadomości o treści „Rezygnuję z udziału w konkursie „POKAŻ SWOJĄ NATURĘ”.

6. Uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność za niezgodność oświadczeń, o których mowa w §2 ust. 2 Regulaminu z stanem faktycznym i prawnym.

 

§3. Nagrody w Konkursie

1. Komisja Konkursowa (Jury) dokona wyboru czterech Laureatów Konkursu których prace konkursowe zostaną kolejno najwyżej ocenione spośród prac zgłoszonych w Konkursie, to jest jednego Laureata Nagrody Głównej oraz trzech Laureatów odpowiednio I, II i III Nagrody. Kryteriami oceny prac konkursowych jest poprawność techniczna, kompozycja oraz kreatywność i oryginalność w ujęciu tematu. 

2. Nagrodami w Konkursie są:

    1) Nagroda Główna -  nagroda rzeczowa w postaci przeprowadzenia z udziałem Laureata Metamorfozy Natury, tj. wykonania profesjonalnego makijażu i fryzury oraz wykonania profesjonalnej sesji zdjęciowej ukazującej Laureata przed oraz po wykonaniu profesjonalnego makijażu i fryzury, w wyniku której wykonanych zostanie ok. 10 kolorowych zdjęć o wymiarach długość krótszego boku minimum 1200 px (dalej: „Nagroda”) oraz publikacja pracy konkursowej, z uwzględnieniem postanowień §2 ust. 2 pkt 4) i 5) Regulaminu. Łączna wartość Nagrody wynosi 1.500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych);

    2) I Nagroda - nagroda rzeczowa w postaci zestawu produktów marki własnej Organizatora składającego się z: KOBO PALETA DS 10YEARS -99,99zł, KOD KRESKOWY 5907747325074; KOBO BRONZER DS 10YEARS - 39,99 zł, KOD KRESKOWY 5907747325098; KOBO LIPLINER ROUGE BRIDAL02 -19,99 zł, KOD KRESKOWY 5907747328075; KOBO LIPLINER TOFFEE NUT 03 - 19,99 zł, KOD KRESKOWY 5907747328082; KOBO EYEPENCIL INTENSE BLACK 01 - 17,99 zł, KOD KRESKOWY 5907747328198; MY SECRET PALETA SUMMER CHILL - 49,99 zł, KOD KRESKOWY 5907747327900; LENGHTIE MASCARA MY SECRET - 19,99 zł, KOD KRESKOWY 5907747328372; SENSIQUE POMADKA 230 SATIN TOUCH - 21,99 zł, KOD KRESKOWY 5907747329096; SENSIQUE RÓŻ CREAM BLUSH 03 - 19,99 zł, KOD KRESKOWY 5907747321021., o łącznej wartości 309,91 zł (słownie: trzysta dziewięć złotych 91/100);

     3) II Nagroda - nagroda rzeczowa w postaci zestawu produktów marki własnej Organizatora składającego się z: KOBO BRONZER DS 10YEARS - 39,99 zł, KOD KRESKOWY 5907747325098; KOBO LIPLINER ROUGE BRIDAL02 - 19,99 zł, KOD KRESKOWY 5907747328075; KOBO EYEPENCIL INTENSE BLACK 01 - 17,99 zł, KOD KRESKOWY 5907747328198; MY SECRET PALETA SPARKLING MIST - 59,99 zł, KOD KRESKOWY 5907747327962; LENGHTIE MASCARA MY SECRET - 19,99 zł, KOD KRESKOWY 5907747328372; SENSIQUE CREAM NUDE 01 PINKY PROMISE - 19,99 zł; KOD KRESKOWY 5907747327139; KOBO GĄBKA SOFT CZARNA ŁEZKA - 24,99 zł, KOD KRESKOWY 5907747318489, o łącznej wartości 202,93 zł (słownie: dwieście dwa złote 93/100);

     4) III Nagroda - nagroda rzeczowa w postaci zestawu produktów marki własnej Organizatora składającego się z: MY SECRET PALETA COZY GLAM- 49,99 zł, KOD KRESKOWY 5907747327870; SENSIQUE CREAM NUDE 01 PINKY PROMISE - 19,99 zł, KOD KRESKOWY 5907747327139; KOBO BRONZER DS 10YEARS - 39,99 zł, KOD KRESKOWY 5907747325098 , o łącznej wartości 109,97 zł (słownie: sto dziewięć złotych 97/100).

3. Obrady Komisji Konkursowej (Jury) odbędą się w dniu 30 października 2023r. Laureat Konkursu zostanie poinformowany o wygranej w formie wiadomości wysłanej z adresu poczty elektronicznej Organizatora: metamorfozy.natura@drogerienatura.pl  na adres poczty elektronicznej Laureata, z którego zostało wysłane zgłoszenie udziału w Konkursie zgodnie z §2 ust. 1 Regulaminu, w dniu 30 października 2023r. W przypadku Laureata Nagrody Głównej informacja będzie zawierała termin wykonania Metamorfozy Natury, to jest 7 listopada 2023r., z uwzględnieniem, że Metamorfoza Natury będzie wykonana w Warszawie, w miejscu wskazanym w informacji o wygranej, o której mowa wyżej w jednym z wybranych w dni od godz. 9:00, przy czym orientacyjny czas wykonania wynosi 6 godzin. 

4. Laureat Konkursu, w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wygranej, nie później niż w dniu 2 listopada 2023r., zobowiązany jest do wysłania informacji zwrotnej na adres poczty elektronicznej Organizatora: metamorfozy.natura@drogerienatura.plze wskazaniem:

    1) w przypadku Laureata Nagrody Głównej - terminu wykonania Metamorfozy Natury, z uwzględnieniem postanowień §3 ust. 3 Regulaminu, a także przesłania zdjęcia twarzy (zdjęcie - nieobowiązkowe) w celu wcześniejszego przygotowania się Organizatora do wykonania Metamorfozy Natury, z uwzględnieniem indywidualnych cech Laureata;

    2) w przypadku Laureatów I, II i III Nagrody – adresu do doręczeń, na który ma zostać wysłana Nagroda.

5. Organizator wykona Metamorfozę Natury w miejscu i terminie wybranym przez Laureata Nagrody Głównej, z uwzględnieniem postanowień §3 ust. 3 i ust. 4 pkt 1) Regulaminu.

6. Organizator prześle odpowiednio I, II i III Nagrodę na adresy do doręczeń wskazane przez Laureatów zgodnie z §3 ust. 4 pkt 2) Regulaminu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości zwrotnej od Laureata danej Nagrody, o której mowa w §3 ust. 4 pkt 2) Regulaminu.

5. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na pieniądze.

6. Nagroda nieodebrana przez Laureata w terminie, z uwzględnieniem postanowień §3 ust. 5 i ust. 6 Regulaminu, ulega przepadkowi.

7. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do przyznanej nagrody na osoby trzecie.

8. Wartość Nagrody dla Laureata Konkursu jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.).

8. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

9. W przypadku powzięcia wiadomości przez Organizatora, że nagrodzona praca konkursowa narusza prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, Laureat Konkursu będzie zobowiązany do zwrotu równowartości Nagrody, w terminie wskazanym w wezwaniu Organizatora, nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zwrotu.

 

§4. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, w tym nieotrzymania nagrody w przypadku jej przyznania, Uczestnicy powinni zgłaszać pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu z którego dokonano zgłoszenia udziału w Konkursie zgodnie z §2 ust. 1 Regulaminu na adres poczty elektronicznej Organizatora: metamorfozy.natura@drogerienatura.pl, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

2. Reklamacja zgłoszona po terminie określonym w ust. 1 pozostaje bez rozpatrzenia przez Organizatora.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową (Jury), w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

5. O decyzji Komisji Konkursowej w sprawie zgłoszonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony w formie wiadomości wysłanej z adresu poczty elektronicznej Organizatora: metamorfozy.natura@drogerienatura.pl na adres poczty elektronicznej Uczestnika z którego dokonano zgłoszenia udziału w Konkursie zgodnie z §2 ust. 1 Regulaminu, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

6. Przewidziana w ust. 1 – 5 powyżej procedura reklamacji nie wyłącza prawa dochodzenia roszczeń w trybie mediacji lub postępowania sądowego.

 

§5. Dane osobowe

1. Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, Organizator tj. Natura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź informuje że jest Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu. Dane kontaktowe do Organizatora metamorfozy.natura@drogerienatura.pl

2. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e – mail: iod@drogerienatura.pl

3. Organizator przetwarza dane osobowe w celu realizacji Konkursu w związku z dobrowolnym udziałem Uczestnika w Konkursie, na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest realizacja Konkursu w tym również jego rozliczenie, ogłoszenie wyników, ewentualne wręczenie Nagrody oraz rozpatrywanie reklamacji. Dane osobowe Laureata Konkursu będą również przetwarzane dla wypełnienia obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu Organizator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko Uczestnika, adres poczty elektronicznej, wizerunek Uczestnika w pracy konkursowej, o ile został zamieszczony, wizerunek Laureata Nagrody Głównej, z uwzględnieniem postanowień §2 ust. 2 pkt 4) i 5), a w przypadku Laureatów nagród od I do III, o których mowa w §3 ust. 2 pkt 2) – 4) Regulaminu także adres dostawy nagrody.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu i wzięciem udziału w Konkursie przez Uczestnika.

5. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Organizatorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Dane osobowe Uczestnika będą udostępniane organom administracji publicznej – na mocy odpowiednich przepisów prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji udziału Konkursu, a po tym okresie wyłącznie przez czas niezbędny dla celów związanych z zabezpieczeniem praw lub ewentualnych roszczeń.

8. Każdemu Uczestnikowi, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Organizatora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. W ramach realizacji niniejszego Konkursu nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie dochodzi do profilowania.

 

§6. Postanowienia końcowe

1.Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd powszechny.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu i w odpowiednich przepisach prawa. 

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej Organizatora: www.drogerienatura.pl oraz na profilu Organizatora w portalu społecznościowym Instagram www.instagram.com/drogerienatura/. 

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, wspierany, administrowany ani tworzony we współpracy z portalem społecznościowym Instagram ani z portalem społecznościowym Facebook. Wszelkie informacje przekazywane przez Uczestników Konkursu powierzane są Organizatorowi. 

loader
Przetwarzanie...