Regulamin Akcji Promocyjnej  „LOCZEK”

 

 

Organizatorem akcji promocyjnych (dalej: „Promocje)” jest Natura Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-341) przy ul. Pojezierska 90A, wpisana do Rejestru

 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

 

Sądowego pod numerem KRS 0000034905; NIP: 5270014428, REGON 010416589

 

(dalej „Organizator”).

 

 

Warunki Promocji

 

 • § 1

Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji Promocji oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników i jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Promocji, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

 

 • § 2

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji oraz treści niniejszego Regulaminu, podczas obowiązywania Promocji.

 

 • § 3

Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu, a Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocjach.

 

 • § 4

 

Promocja trwa w dniach:

 

17.08 - 19.08.2023

 

 • § 5

 

Promocja jest dostępna online na https://www.drogerienatura.pl/ .

 

 • § 6

 

Promocja dotyczy wszystkich produktów znajdujących się w liście pod linkiem https://drogerienatura.pl/gazetka/gazetka-32/dzien-pozytywnie-zakreconych-15.html.

 

Przy zakupie produktów z listy załączonej powyżej, wpisując kod ”LOCZEK” otrzymasz 15% rabat na produkty marki Artiste z serii curls.

 

Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.

 

 • § 7

 

Uczestnictwo w Promocji jest nieodpłatne i dobrowolne.

 

 • § 8

Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie.

 

 • § 9

Uczestnictwa w Promocji, jak i praw i obowiązków z nim związanych Uczestnik nie może przenieść na osoby trzecie.

 

 • § 10

 

Ewentualne reklamacje, dotyczące spraw związanych z Promocją, należy składać drogą elektroniczną wraz z uzasadnieniem na adres bok@drogerienatura.pl.

 

 • § 11

 

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją można składać w trakcie trwania Promocji, jak również po jej zakończeniu, ale nie później niż w terminie do 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Promocji.

 

 

 • § 12

 

Uprawnienia z tytułu gwarancji lub rękojmi towaru zakupionego w Promocji rozpatrywane będą na podstawie wartości widniejących na dowodzie zakupu.

 

 • § 13

 

Reklamacje będzie rozpatrywać Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich doręczenia drogą elektroniczną. Odpowiedź w sprawie reklamacji

 

zostanie przesłana do Uczestnika na adres e-mail wskazany w korespondencji zawierającej reklamację.

 

 

 

 • § 14

 

Wszelkie zapytania związane z Promocjami powinny być kierowane drogą elektroniczną na adres bok@drogerienatura.pl.

 

 

 

 • § 15

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 

 

 • § 16

 

Wszelkie ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej Promocji i niedające się rozstrzygnąć ugodowo, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

 

 • § 17

 

Regulamin Promocji, przez czas trwania Promocji, będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie http://www.drogerienatura.pl.

 

 

loader
Przetwarzanie...